Подмярка 4.1

Инвестиции в земеделски стопанства

Новото име на познатата мярка 121 през програмен период 2014-2020 ще бъде подмярка 4.1 или „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“.  

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Физически лица
 • Юридически лица
 • Групи/Организации на производители

По тази програма можете да получите финансиране за изграждане, придобиване и подобряване на сгради, закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер. По програмата се признават разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия; Подмярка 4.1 дава възможност и за закупуване на земя, както и всички общи разходи свързани със изготвянето на проект. Такива разходи представляват: консултантски услуги, предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и проектанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта. По подмярка 4.1 ще бъде даван приоритет на проекти за:

 • Проекти представени от млади земеделски производители
 • Проекти за инвестиции в сектор „Плодове и зеленчуци”
 • Проекти за инвестиции в сектор „Животновъдство”
 • Проекти за инвестиции за производство и преработка на „Етерично – маслени и медицински култури”
 • Проекти за инвестиции за производство и преработка на „Технически култури”
 • Проекти за производство и преработка на биологични суровини и продукти, включително проекти с инвестиции изцяло свързани с изпълнение на агроекологични ангажименти в стопанството
 • Проекти за постигане изискванията на стандартите на Общността и свързани с опазване на околната среда
 • Проекти изпълнявани в области с по – ниско ниво на получената подкрепа и/или в райони с природни и други специфични ограничения
 • Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата
 • Проекти с инвестиции в иновации в стопанствата
 • Кандидати с интегрирани проекти и/или проекти за колективни инвестиции
 • Проекти чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост
 • Проекти, които се изпълняват на територията на селски район

В зависимост от вида на кандидатите, размерът на помощта се определя както следва: За индивидуален бенефициент

 • 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • Възможност за увеличаване на субсидията до 70%
 • Максимален размер на разходите за периода 1.5 млн. евро
 • Максимален размер на разходите за техника за периода 500 хил. евро

За колективни инвестиции (Между 10 и 20 земеделски производители)

 • 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • Възможност за увеличаване на субсидията до 90%
 • Макс. размер на разходите за периода 4 млн. евро
 • Макс. размер на разходите за техника за периода 750 хил. евро

За колективни инвестиции (Повече от 20 земеделски производители)

 • 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • Възможност за увеличаване на субсидията до 90%
 • Макс. размер на разходите за периода 5 млн. евро
 • Макс. размер на разходите за техника за периода 1 млн. евро

За земеделски производители с „МАЛКИ СТОПАНСТВА“

 • 60% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • Възможност за увеличаване на субсидията до 80%
 • Макс. размер на разходите за едно проектно предложение е 25 хил. евро
 • Макс. размер на разходите за колективни инвестиции е 70 хил. евро

Подмярка 4.2

Подмярка 4.2

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Новото име на познатата мярка 123 през програмен период 2014-2020 ще бъде подмярка 4.2 или „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“.

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Земеделски производители
 • Групи/Организации на производители
 • Юридически лица
 • Физически лица  

В зависимост от размера на стопанството, кандидатите по подмярка 4.2 се разделят на:

 • Земеделски производители, Групи на производители, Физически и Юридически лица – кандидатите попадащи в тази категория ще кандидатстват по подмярка 4.2.1
 • Земеделски производители – „МАЛКИ СТОПАНСТВА“ – кандидатите попадащи в тази категория ще кандидатстват по подмярка 4.2.2

Подмярка 4.2 ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции свързани с:

 • Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка (Например директно от производителя към крайният клиент)
 • Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга (В това число производствени помещения, халета, цехове и др.)
 • Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга
 • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията
 • Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства
 • Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството
 • Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление
 • Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения

По подмярка 4.2 ще бъде даван приоритет на проекти за:

 • Проекти представени от млади земеделски производители
 • Проекти за инвестиции в сектор „Плодове и зеленчуци”
 • Проекти за инвестиции в сектор „Животновъдство”
 • Проекти за инвестиции за производство и преработка на „Етерично – маслени и медицински култури”
 • Проекти за инвестиции за производство и преработка на „Технически култури”
 • Проекти за производство и преработка на биологични суровини и продукти, включително проекти с инвестиции изцяло свързани с изпълнение на агроекологични ангажименти в стопанството
 • Проекти за постигане изискванията на стандартите на Общността и свързани с опазване на околната среда
 • Проекти изпълнявани в области с по – ниско ниво на получената подкрепа и/или в райони с природни и други специфични ограничения
 • Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата
 • Проекти с инвестиции в иновации в стопанствата
 • Кандидати с интегрирани проекти и/или проекти за колективни инвестиции
 • Проекти чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост
 • Проекти, които се изпълняват на територията на селски район

В зависимост от вида на кандидатите, размерът на помоща се определя на следните категории: За индивидуален бенефициент:

 • 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • Възможност за увеличаване на субсидията до 60%
 • Макс. размер на разходите за периода 3 млн. евро

За земеделски производители с МАЛКИ СТОПАНСТВА

 • 60% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • За индивидуални кандидати   до 35 000 евро на проект
 • За колективни инвестиции до 100 хил. евро на проект

За колективни инвестиции:

 • 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • Възможност за увеличаване на субсидията до 60%
 • Макс. размер на разходите за периода за групи (10 – 20 ЗП) 4 млн. евро
 • Макс. размер на разходите за периода за групи (>20 ЗП) 5 млн. евро

Подмярка 6.4

Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

Новото име на познатите мерки 311 и 312 през програмен период 2014-2020 ще бъде подмярка 6.4 или „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“.

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Земеделски производители
 • Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Подмярка 6.4 ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции свързани с:

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги)
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали)
 • Развитие на услуги във всички сектори
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление
 • Развитие на занаяти и други неземеделски дейности

По тематичната програма за развитието на малки стопанства (Подмярка 6.4.2) ще бъдат подпомагани инвестиции насочени към: Развитие на селски туризъм и в часност:

 • Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително къщи за гости, къмпинги и съоръжения)
 • Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм)
 • Специализиран туризъм за любители на природата (наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения)
 • Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито)

  Местно занятчийство и в часност Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители  в занаятчийски дейности) Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по чл. 18 и крайният продукт не е включен в  Анекс І; Производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали;   Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително:

 • Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други
 • Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство
 • Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и т.н.
 • ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др.

В зависимост от вида на кандидатите, размерът на помощта се определя както следва: За индивидуален бенефициент:

 • 75% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • Макс. размер на допустимите разходи 600 хил. евро

За земеделски производители с МАЛКИ СТОПАНСТВА

 • 85% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • Максимален размер на допустимите разходи 75 хил. евро на проект